فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 24 Oct 20 20:50:38 +0330fa کسب عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین المللی دستپخت توسط جوان کردستانی http://www.faratab.com/news/9171/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 19 Mar 19 23:26:48 +0330 کسب عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین المللی دستپخت توسط جوان کردستانی
فرزاد گودرزی جوان ۲۹ سالە اهل استان سنندج موفق بە دریافت عنوان آشپز برتر سال ۱۳۹۷ مسابقات بین اللملی دستپخت شد.

]]>