فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 12:02:30 +0330fa استانهای چند قومی و حساسیتهای استانی شدن انتخابات! http://www.faratab.com/news/9148/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%21 Wed, 13 Feb 19 03:28:09 +0330 استانهای چند قومی و حساسیتهای استانی شدن انتخابات!
استانی کردن انتخابات در استان های چند قومی مثل آذربایجان غربی باید با تحفظ و حساسیت و دقت بیشتری انجام شود چون هر تحولی که فضای استان را به سمت دو قطبی های قومی و مذهبی ببرد، به سود توسعه استان و رفع عقب ماندگی های آن نخواهد بود.

]]>