فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 28 Oct 20 01:02:30 +0330fa فراز و فرودهای اینستکس http://www.faratab.com/news/9143/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3 Wed, 06 Feb 19 13:35:00 +0330 فراز و فرودهای اینستکس
مایک پمپئو در مجله فارن افرز اشاره کرد که گفت: «هدف از این تحریم های تهاجمی، مجبور کردن ایران به انتخاب یکی از این دو گزینه است: متوقف کردن یا ادامه دادن سیاست هایی که در ابتدای امر به اعمال مجدد تحریم ها انجامیدند»

]]>