فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 14:00:22 +0330fa آسمان آسیا زیر سایه مت‌آمفتامین http://www.faratab.com/news/9124/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86 Sun, 27 Jan 19 11:04:38 +0330 آسمان آسیا زیر سایه مت‌آمفتامین
از جنگل های میانمار تا خیابان های هنگ کنگ، پلیس در سراسر آسیا در حال جنگ و مقابله با مت‌آمفتامین است. اما بسیاری از شاخص ها نشان از شکست آنها دارد.

]]>