فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:45:45 +0330fa بازخوانی و نقد بودجه سال 1398 http://www.faratab.com/news/9106/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398 Sat, 12 Jan 19 10:19:46 +0330 بازخوانی و نقد بودجه سال 1398
«حسن روحانی»، رئیس جمهوری در هنگام تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس، «شفافیت، معاش و اشتغال» را سه شاخصه لایحه بودجه سال آینده عنوان کردند که درحقیقت چالش های جدی دولت بشمار می آید.

]]>