فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 10:17:12 +0330fa مگناکارتا: ریشه های قرون وسطایی سیاست مدرن http://www.faratab.com/news/9032/%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%3A-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 Sat, 17 Nov 18 14:41:30 +0330 مگناکارتا: ریشه های قرون وسطایی سیاست مدرن
مگناکارتا برآیند نخستین مواجه جدی جامعه فئودالی انگلستان با پادشاه برای به رسمیت شناخته شدن حقوق جامعه در عرصه عمومی بود که به یک نماد در تاریخ بریتانیا مبدل شده است.

]]>