فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 18:04:23 +0330fa آیا زرتشت در غرب ایران و منطقه ای میان کُردها و ارمنی ها می زیسته است؟ http://www.faratab.com/news/9010/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88--%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 14 Nov 18 12:20:22 +0330 آیا زرتشت در غرب ایران و  منطقه ای میان کُردها و ارمنی ها می زیسته است؟
درباره زادگاه زرتشت روایت‌های گوناگونی وجود دارد. برخی از آن‌ها زرتشت را به آسیای صغیر و بلخ و اطراف آن، برخی دیگر او را به افغانستان و یا خراسان منتسب می‌کنند. در این بین برخی وجود زرتشت و زادگاهش را در غرب فلات ایران می‌کاوند

]]>