فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 06:41:41 +0330fa پروژه اي براي مردمي كردن مبارزه با مواد مخدر http://www.faratab.com/news/9018/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1 Mon, 12 Nov 18 11:32:58 +0330 پروژه اي براي مردمي كردن مبارزه با مواد مخدر
در این مقاله نگارنده می کوشد نشان دهد برساخت اعتياد از كدام وجوه اجتماعي برخوردار است و چگونه مي توان معتاد و كليه اعضاي جامعه او را در پيشگيري و كنترل آن مشاركت داد .

]]>