فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 21:10:25 +0330fa پوپولیسم ملی: مدل حکمرانی نوین جهانی http://www.faratab.com/news/9014/%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C%3A-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 11 Nov 18 13:23:22 +0330 پوپولیسم ملی: مدل حکمرانی نوین جهانی
این مدل حکمرانی جدید آمیزه ای از حفاظت اجتماعی ساختگی، ناسیونالیسم افسارگسیخته است و در بعد اقتصادی از یک رویکرد جبرانی کسب و کار محور پیروی می کند.

]]>