فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 13:24:21 +0430fa پروتئینی که نشان دهنده آمدن فصل سرما است http://www.faratab.com/news/10015/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 03 Sep 19 16:30:01 +0430 پروتئینی که نشان دهنده آمدن فصل سرما است
یک گروه بین‌المللی از محققان یک پروتئین گیرنده حساس به سرما را شناسایی کرده‌اند که به موجودات زنده کمک می‌کند به سرمای بیش از حد واکنش نشان دهند.

]]>
کشف یک پروتئین طبیعی برای کاهش وزن http://www.faratab.com/news/8999/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86 Sun, 04 Nov 18 20:30:02 +0330 کشف یک پروتئین طبیعی برای کاهش وزن
محققان پروتئینی را شناسایی کرده اند که تنظیم کننده قوی متابولیسم بوده و ممکن است به کاهش وزن کمک کند.

]]>