فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 23:15:53 +0330fa سند تأسیس یک ملت جعلی http://www.faratab.com/news/8995/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C Sat, 03 Nov 18 13:55:11 +0330 سند تأسیس یک ملت جعلی
این هفته صد و یکمین سالگرد انتشار اعلامیه بالفور است که در دوم نوامبر سال 1917 توسط دولت انگلستان برای ایجاد یک دولت یهودی در فلسطین صادر شد.

]]>