فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 22:30:54 +0330fa بررسی نقش ویتامین «C» بر تمایز سلول های بنیادی عصبی http://www.faratab.com/news/8994/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%C2%ABC%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C Sat, 03 Nov 18 21:30:02 +0330 بررسی نقش ویتامین «C» بر تمایز سلول های بنیادی عصبی
بررسی نقش ویتامین C روی تمایز سلول های بنیادی عصبی نشان می دهد این ویتامین تمایز آستروسیتی را با غنی سازی هیدروکسی متیلاسیون «دی ان ای» افزایش می دهد.

]]>