فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 10:36:22 +0330fa گرسنگی پیری را به تأخیر می اندازد! http://www.faratab.com/news/8993/%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF%21 Sat, 03 Nov 18 20:30:02 +0330 گرسنگی پیری را به تأخیر می اندازد!
محققان به نتیجه رسیدند که یک مولکول تولید شده طی گرسنگی دارای اثرات ضد پیری روی سیستم عروقی است.

]]>