فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 22 Oct 19 13:09:47 +0330fa ثبت شکلک خنده در فضا توسط تلسکوپ "هابل" http://www.faratab.com/news/8990/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%22%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84%22 Sat, 03 Nov 18 17:30:01 +0330 ثبت شکلک خنده در فضا توسط تلسکوپ
تلسکوپ فضایی "هابل" ناسا تصویری زیبا از کهکشان‌ها و ستارگان به ثبت رسانده است که مانند یک لبخند به نظر می‌رسد.

]]>