فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 04:46:17 +0330fa مصطفی الکاظمی؛ انقلابی عراقی یا شوی انتخاباتی؟ http://www.faratab.com/news/11702/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%9F Sun, 11 Jul 21 12:13:52 +0430 مصطفی الکاظمی؛ انقلابی عراقی یا شوی انتخاباتی؟
گویی موتور محرکه و فردِ محوری برای کاستن از مشکلات داخلی و نیز ایجاد گشایش در سیاست خارجی به کاخ نخست وزیری و پشت میز «مصطفی الکاظمی» منتهی می‌شود! این مساله زمانی دارای ...

]]>
عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ! http://www.faratab.com/news/11340/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 24 Mar 20 18:29:02 +0430 عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ!
آیا عدنان الزرفی می‌تواند ردای نخست وزیری را بپوشد؟

]]>
عدنان الزرفی کاندیدای تازه نخست وزیری عراق کیست؟ http://www.faratab.com/news/11336/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 17 Mar 20 18:14:07 +0330 عدنان الزرفی کاندیدای تازه نخست وزیری عراق کیست؟

]]>
عراق عبدالمهدی؛ بندبازی در موازنه http://www.faratab.com/news/9186/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87 Mon, 08 Apr 19 16:38:41 +0430 عراق عبدالمهدی؛ بندبازی در موازنه

]]>
سایه رهبری تکنوکراتها بر فراز بین النهرین! http://www.faratab.com/news/8921/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86%21- Tue, 18 Sep 18 13:24:54 +0430 سایه رهبری تکنوکراتها بر فراز بین النهرین!
گمانه زنی ها درباره دوگانه عادل عبدالمهدی – برهم صالح برای نخست وزیری و ریاست جمهوری عراق

]]>
دومین نشست بررسی کابینه پیشنهادی حیدرالعبادی http://www.faratab.com/news/954/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C Fri, 15 Apr 16 16:13:59 +0430 دومین نشست بررسی کابینه پیشنهادی حیدرالعبادی
تحریریه فراتاب در گروه تلگرام ،دومین نشست و گفت و گوی شبانه را با موضوع بررسی (نهایی) پرونده کابینه پیشنهادی حیدر العبادی در عراق با دو سخنران پنج شنبه شب برگزار کرد.

]]>