فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 10:28:22 +0330fa تانگوی شیطان: مکاشفات آخرالزّمانی و فروریختن آرمانشهر http://www.faratab.com/news/8984/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%3A-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1 Sat, 03 Nov 18 08:30:33 +0330 تانگوی شیطان: مکاشفات آخرالزّمانی و فروریختن آرمانشهر
«تانگوی شیطان» غایت تکامل چیزی است که از آن تحت عنوان «سینمای هنری» یاد می‌کنن، همچون «مالیخولیا»ی فون‌تریه، «تانگوی شیطان» تار تماشاگر را در همان سکانس نخستین میخکوب می‌کند.

]]>