فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:44:16 +0330fa «بازی و کودک» روایت گمگشتگی کودکان در دنیای آپارتمان نشینی http://www.faratab.com/news/9751/%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%C2%BB-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%85%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C- Sun, 25 Aug 19 16:40:01 +0430 «بازی و کودک» روایت گمگشتگی کودکان در دنیای آپارتمان نشینی
همزمان با اولین روز برگزاری چهاردهمین دوره از جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، نمایشنامه «بازی و کودک»، گمگشتگی کودکان در دنیای آپارتمان نشینی را روایت کرد.

]]>
ماهنامه فراتاب - راه توسعه اورامانات http://www.faratab.com/news/8979/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8---%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA Wed, 31 Oct 18 03:08:11 +0330 ماهنامه فراتاب - راه توسعه اورامانات

]]>