فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 07:56:12 +0330fa نخستین اصلاح طلب http://www.faratab.com/news/8973/-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8 Sun, 28 Oct 18 16:30:41 +0330  نخستین اصلاح طلب
مشهور است که «دو پادشه در یک اقلیم نگنجند» اما به نظر می رسد در دوره سلطنت فتحعلیشاه، ولیعهد او بدون آنکه حساسیت پدر را برانگیزد، از اهمیت یک پادشاه در محدوده قلمرو ایران برخوردار بود. عباس میرزا شاهزاده ای است که علی رغم شکست در جنگ این بخت را داشت تا به

]]>