فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 20:52:12 +0330fa چه کسی نخست وزیر را کشت؟ http://www.faratab.com/news/8959/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%9F Sat, 20 Oct 18 18:37:53 +0330 چه کسی نخست وزیر را کشت؟
مستند «رزم آرا، یک دوسیه مسکوت» تلاشی است برای به دست دادن روایتی دگرگونه از زندگی و به ویژه مرگ سپهبد رزم آرا که در جریان آن مستندساز به سراغ زوایایی کمتر گزارش شده از این رویداد که در میان سطور تاریخ اگرچه گفته شده اما پنهان مانده بودند، رفته است.

]]>