فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 11:07:24 +0330fa زشت و زیبای FATF http://www.faratab.com/news/8957/%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-FATF Sat, 20 Oct 18 11:05:00 +0330 زشت و زیبای FATF
از آنجا که موضوع FATF به یکی از مسائل مهم و جنجالی در حوزه عمومی مبدل شده است، در یادداشت مفصل حاضر سعی داریم به بررسی نحوه عملکرد و نقاط ضعف و قوت این سازمان بپردازیم.

]]>