فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:08:18 +0330fa تحریم ها و شکست های سریالی آمریکا در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/9040/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 21 Nov 18 11:06:36 +0330 تحریم ها و شکست های سریالی آمریکا در خاورمیانه
دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران در حالی آغاز شده که در تاریخ چهل ساله روابط چالشی دو کشور تحریم ها به نتایج مورد نظر دست نیافته است.

]]>
روایت های متغیر عربستان از قتل جمال خاشقچی http://www.faratab.com/news/8982/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C Sun, 18 Nov 18 12:14:19 +0330 روایت های متغیر عربستان از قتل جمال خاشقچی
عربستان با قتل جمال خاشقچی در کنسولگری این کشور در استانبول با مشکلی جدی مواجه شده است. ریاض با روایت های متغیر تلاش کرد اعتبار از دست رفته خود را احیا کند. آیا تلاش هایش موفقیت آمیز خواهد بود؟

]]>
خاشقچی؛ قربانی جدال سلفسیم سعودی با اخوانیسم ترکی! http://www.faratab.com/news/8955/%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%9B-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%21 Mon, 15 Oct 18 15:04:00 +0330 خاشقچی؛ قربانی جدال سلفسیم سعودی با اخوانیسم ترکی!

]]>