فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 21:19:44 +0330fa انتخابات میاندوره ای آمریکا و سر باز کردن شکاف های هویتی http://www.faratab.com/news/8953/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C Sun, 14 Oct 18 15:18:47 +0330 انتخابات میاندوره ای آمریکا و سر باز کردن شکاف های هویتی
رویارویی سیاهه ای از کاندیداهای شدیداً متنوع دموکرات در برابر سیاست هویتی مبتنی بر ترس سفید پوستان جمهوری خواه مشخصه اصلی انتخابات میاندوره ای 2018 است.

]]>