فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 10:39:52 +0330fa نقش انقلاب اسلامي ايران درعرصه نظريه پردازي انقلاب http://www.faratab.com/news/8952/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Sun, 14 Oct 18 10:21:12 +0330 نقش انقلاب اسلامي ايران درعرصه نظريه پردازي انقلاب
يكي از بزرگترين و مهم ترين حوادث و رويدادهاي قرن بيستم ، وقوع انقلاب اسلامي در ايران است. اين انقلاب به رهبري امام خميني (ره) توانست بسياري از معادلات جهاني و روابط قدرت هاي بزرگ را تغيير داده و تحولات گسترده اي در نظام بين الملل ايجاد نمايد.

]]>