فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 28 Oct 20 00:01:46 +0330fa آسیب شناسی امنیت زیست محیطی ایران http://www.faratab.com/news/8950/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 13 Oct 18 09:57:33 +0330 آسیب شناسی امنیت زیست محیطی ایران
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با در پیش گرفتن سیاست‌های توسعه‌ای ناپایدار به طرز نگران‌کننده‌ای باعث تخریب محیط زیست و در نتیجه تهدید امنیت انسانی شده‌ است. گسترش تخریب محیط زیست، لزوم بررسی امنیت زیست محیطی در ایران را تشدید ساخته است.

]]>