فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 20:06:24 +0330fa ادغام اجتماعی و پیشگیری اولیه؛ دو رکن سیاستگذاری اعتیاد در ایران http://www.faratab.com/news/8946/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Tue, 09 Oct 18 12:19:13 +0330 ادغام اجتماعی و پیشگیری اولیه؛ دو رکن سیاستگذاری اعتیاد در ایران
مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی جامعه‌شناختی سعی در تبیین آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد دارد. از این رو، به اعتیاد به مثابه یک ناهنجاری اجتماعی نگریسته‌می‌شود؛ آن‌چه که در نگاه تراویس هیرسکی یک انحراف اجتماعی محسوب می‌‌شود.

]]>