فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 08:05:48 +0330fa اقتصاد مخوف ایران http://www.faratab.com/news/8944/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Oct 18 23:13:01 +0330 اقتصاد مخوف ایران
برهم ریختگی اقتصاد کشور جنبه‌های مختلفی را تحت شعاع خود قرار داده است و امروز شاهد اقتصادی مخوف هستیم. براساس دید و نظر کارآفرین نمونه‌ی دانشکده‌ی کارآفرینی دانشگاه تهران دلیل و منشا این مشکلات صادق نبودن دولت با مردم است.

]]>