فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 11:05:10 +0330fa حزب دموکرات 44 کرسی و اتحادیه میهنی کردستان 21 کرسی http://www.faratab.com/news/8940/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-44-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-21-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C Fri, 05 Oct 18 23:11:42 +0330 حزب دموکرات 44 کرسی و اتحادیه میهنی کردستان 21 کرسی

]]>