فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 07:46:12 +0330fa درس دیپلماسی روحانی به ترامپ http://www.faratab.com/news/8934/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sat, 29 Sep 18 09:15:46 +0330 درس دیپلماسی روحانی به ترامپ
رئیس جمهوری ایران در هشتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد استراتژی ایران را در برخورد و مواجه با آمریکا مقابله به مثل معرفی و این استراتژی را این گونه ترسیم کردند؛ «تعهد در برابر تعهد و نقض در برابر نقض».

]]>