فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 23:36:05 +0330fa مرجعیت و سیاست ورزی دموکراتیک در عراق http://www.faratab.com/news/8928/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 26 Sep 18 12:36:19 +0330 مرجعیت و سیاست ورزی دموکراتیک در عراق
به طور کلی به نظر می رسد الگوی رفتار سیاسی آیت الله سیستانی در مسائل سیاسی عراق مبتنی بر رویکرد حداقلی برای حفظ مناسبات دین و دولت و سلبی و گوشزد کردن «چه نباید کردها» است.

]]>