فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 14:15:54 +0330fa راه سخت بدون تاریخ، بدون امضا برای رسیدن به مجسمه طلایی! http://www.faratab.com/news/8919/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Mon, 17 Sep 18 22:46:58 +0430 راه سخت بدون تاریخ، بدون امضا برای رسیدن به مجسمه طلایی!
مراسم اسکار هر ساله جوایز خود را به بهترین فیلم های سینمای آمریکا اعطاء می کند اما این مراسم با وجود بخشی به نام بهترین فیلم خارجی زبان تا حدی از یک مراسم آمریکایی تبدیل به مراسمی بین المللی شده و باعث جذابیت این رویداد هنری برای غیرآمریکاییان شده است

]]>