فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 10:53:23 +0330fa مجلس طرح تسهیل خروج بانوان نخبه از کشور را بررسی می کند http://www.faratab.com/news/8899/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 18 Aug 18 12:30:02 +0430 مجلس طرح تسهیل خروج بانوان نخبه از کشور را بررسی می کند
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی شنیده می شود که همسران زنان نخبه برای حضور در میادین علمی و ورزشی بین المللی اقدام به باج خواهی می کنند و بر همین اساس طرح تسهیل خروج بانوان نخبه از کشور می تواند گامی موثر در راستای توقف این امر به شمار رود.

]]>