فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 08:25:07 +0330fa سیمین بخشی از حافظه‌ی تاریخی ما! http://www.faratab.com/news/8896/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%A7%21 Sat, 18 Aug 18 11:15:06 +0430 سیمین بخشی از حافظه‌ی تاریخی ما!
او روایی تیزبینی است که همه‌ی حوادث را با جزئیات دقیق مشاهده و در روح و جانش ضبط می‌کند، سپس در خلوت خویش اشعاری را می سراید که بی تردید بخشی از حافظه‌ی تاریخی سرزمین ایران است .

]]>