فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 14:01:00 +0330fa 10 نکته جالب در مورد زندگی در قطر که شاید نمی دانستید http://www.faratab.com/news/6429/10-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF- Wed, 12 Jul 17 22:22:39 +0430 10 نکته جالب در مورد زندگی در قطر که شاید نمی دانستید
بحران منطقه خلیج فارس بین قطر و چهار کشور منطقه خلیج فارس در حال یک ماهه شدن است. شاید بتوان گفت که این کشور کوچک در منطقه خلیج فارس تا قبل از به وجود آمدن این بحران کمتر تا این اندازه توجهات جهانی را به خود جلب کرده بود.

]]>