فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 10:22:00 +0330fa روایت دوگانه از مرگ http://www.faratab.com/news/8875/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF Sun, 05 Aug 18 18:17:12 +0430 روایت دوگانه از مرگ
روایت مرگ و محتوای خشونت‌آمیز آن در شعرهای داوودزاده‌فر روایتی متفاوت است متفاوت از آن جهت که شاعر، مرگ را غالبا از دو منظر به تصویر معنایی کشانده است: 1) مرگ از دریچۀ نگاه شخصی 2) مرگ از دریچۀ نگاه جهانی

]]>