فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 11 Aug 20 14:44:57 +0430fa اختصاص ۴۲۵ میلیون دلار از جانب مسرور بارزانی برای آبادانی اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/10871/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B4%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 21 Oct 19 16:10:01 +0330 اختصاص ۴۲۵ میلیون دلار از جانب مسرور بارزانی برای آبادانی اقلیم کردستان
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان (عراق) مبلغ ۴۲۵ میلیون دلار را به ایجاد و توسعه زیربناهای اقتصادی اقلیم کردستان اختصاص داد.

]]>
امضای توافقنامه همکاری بین اقلیم کردستان (عراق) و بلژیک http://www.faratab.com/news/10578/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%28%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29-%D9%88-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9 Mon, 30 Sep 19 18:30:01 +0330 امضای توافقنامه همکاری بین اقلیم کردستان (عراق) و بلژیک
یک توافقنامه بازرگانی رسمی، بین هیئت اتاق بازرگانی اقلیم کردستان و اتاق بازرگانی اقلیم فلاندر در بلژیک به امضای دو طرف رسید.

]]>
اعلام آمادگی بانک بین المللی ترمیم و توسعه برای همکاری مالی با اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/9954/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 01 Sep 19 16:10:02 +0430 اعلام آمادگی بانک بین المللی ترمیم و توسعه برای همکاری مالی با اقلیم کردستان عراق
پشتیبانی بانک بین المللی از کارنامه و خطوط کلی برنامه حکومت اقلیم کردستان (عراق) و اعلام آمادگی برای حضور کارشناسان این نهاد در اقلیم جهت همکاری در زمینه اصلاحات مالی

]]>
اولویت‌ها و اهداف اقتصادی دولت اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/9899/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Fri, 30 Aug 19 14:50:02 +0430 اولویت‌ها و اهداف اقتصادی دولت اقلیم کردستان عراق
پس از پایان داعش و نیز پیامدهای رفراندوم اقلیم کردستان، اینک دولتمردان این منطقه چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

]]>
ما خواهان استفاده از تجارب بخش خصوصی ایران هستیم http://www.faratab.com/news/9336/%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Mon, 29 Jul 19 23:32:09 +0430 ما خواهان استفاده از تجارب بخش خصوصی ایران هستیم

]]>
اقلیم کردستان و الزامات حضور موفق اقتصادی ایران در آن http://www.faratab.com/news/8856/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86 Wed, 25 Jul 18 15:00:40 +0430 اقلیم کردستان و الزامات حضور موفق اقتصادی ایران در آن

]]>