فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 05:35:30 +0330fa تابستانی شبیه به سال های گذشته http://www.faratab.com/news/8828/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Sat, 07 Jul 18 13:10:02 +0430 تابستانی شبیه به سال های گذشته
سرپرست پژوهشکده اقلیم‌شناسی دمای کشور با اشاره به اینکه در طول فصل تابستان با میانگین بلندمدت تفاوت چندانی نخواهد داشت، در مورد بارندگی‌های این فصل اظهار کرد: مطابق معمول در تابستان به استثنای استان‌های ساحلی دریای خزر و جنوب و جنوب شرق بارشی در سطح کشور

]]>