فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 05:53:35 +0330fa 29 شهریور روز جهانی پاکسازی کره زمین http://www.faratab.com/news/10325/29-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Wed, 18 Sep 19 14:40:01 +0430 29 شهریور روز جهانی پاکسازی کره زمین
پروژه ی جنبشی جهانی به منظور ایجاد زمینی عاری از الودگی و زباله است و سالانه بر تعداد کشورهای این جنبش افزوده می شود.

]]>
تاثیر رفتگران طبیعت بر رفتار کرمانشاهیان در قبال محیط زیست http://www.faratab.com/news/8751/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 04 Jul 18 12:53:46 +0430 تاثیر رفتگران طبیعت بر رفتار کرمانشاهیان در قبال محیط زیست

]]>