فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 14:32:19 +0330fa اعلام فهرست دريافت کنندگان ارز رسمي http://www.faratab.com/news/8817/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A Sat, 07 Jul 18 00:44:36 +0430 اعلام فهرست دريافت کنندگان ارز رسمي
آيا براي واردات خودرو ارز رسمي تخصيص داده نشده! چرا ليست واردکنندگان خودرو با ارز دولتي اعلام نشد!

]]>