فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 19:38:37 +0330fa پیروزی اردوغان؛ زندگی ادامه دارد! http://www.faratab.com/news/8820/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Mon, 02 Jul 18 19:03:26 +0430 پیروزی اردوغان؛ زندگی ادامه دارد!
اردوغان در پنج سال آینده هیچ انتخاباتی پیش رو ندارد و می تواند در طول زمامداری خود، از تنش های اجتماعی جلوگیری کند.

]]>
اروپا مجبور به عادی سازی روابط با روسیه است http://www.faratab.com/news/8798/-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 25 Jun 18 18:28:43 +0430  اروپا مجبور به عادی سازی روابط با روسیه است
واشنگتن نسخه ای از روسیه در اختیار اروپا گذاشته است و به نظر میرسد اروپا بدون توجه به رفتار روسیه و تهدید اروپا توسط واشنگتن، به آن نسخه عمل میکند.

]]>