فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 18:11:45 +0330fa اروپا مجبور به عادی سازی روابط با روسیه است http://www.faratab.com/news/8798/-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 25 Jun 18 18:28:43 +0430  اروپا مجبور به عادی سازی روابط با روسیه است
واشنگتن نسخه ای از روسیه در اختیار اروپا گذاشته است و به نظر میرسد اروپا بدون توجه به رفتار روسیه و تهدید اروپا توسط واشنگتن، به آن نسخه عمل میکند.

]]>