فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 10:35:56 +0330fa چگونگی هزینه کرد کمک ۷۶۳ میلیاردی برای زلزله زدگان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/8784/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF--%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B7%DB%B6%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Tue, 19 Jun 18 15:30:01 +0430 چگونگی هزینه کرد  کمک ۷۶۳ میلیاردی برای زلزله زدگان کرمانشاه
جزئیات گزارش هزینه‌کرد ۶۷۳ میلیارد ریالی کمک‌های مردمی برای زلزله‌زدگان کرمانشاه از ۲۲ آبان ۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت امسال اعلام شد.

]]>