فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:33:25 +0330fa  تکرار «تعرضات جنسی» با پنهان کاری http://www.faratab.com/news/8781/%C2%A0%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 19 Jun 18 13:20:01 +0430  تکرار «تعرضات جنسی» با پنهان کاری
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه واقعیت‌های اجتماعی نباید کتمان شوند، گفت: کتمان کردن مسائلی مانند تعرض جنسی، مسأله‌ای را حل نمی‌کند بلکه باعث می شود افرادی که این تعرضات را انجام می‌دهند به کارشان ادامه دهند و آن را تکرار کنند.

]]>