فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 22 Oct 19 13:10:15 +0330fa هشدار مخالفان به حزب حاکم ترکیه http://www.faratab.com/news/8772/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Thu, 14 Jun 18 18:41:56 +0430 هشدار مخالفان به حزب حاکم ترکیه
تحلیل گران معتقدند حتی اگر نتیجه انتخابات در دور اول مشخص شود، باز هم رقبا برای شکست دادن وی تلاش می کنند. اما احزاب مخالف دل به آن بسته اند که در انتخاباتی شانه به شانه، اردوغان به یکباره متوجه شود که چگونه جنبش، در یه لحظه خلاف میل او عمل خواهد کرد.

]]>