فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:57:46 +0330fa قصرشیرین 7 ماه پس از زلزله ... http://www.faratab.com/news/8761/%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-... Tue, 12 Jun 18 17:33:58 +0430 قصرشیرین 7 ماه پس از زلزله ...
7 ماه پس از زلزله ابانماه 97 در شهر و روستا روند بازسازي در حال اجراست به گونه اي كه 75 درصد واحدهاي روستايي و تعداد زيادي از واحدهاي شهري در حال ساخت و ساز مي باشند.

]]>