فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 09:18:51 +0330fa اولین تست جاده‌ای پورشه تِیکان + عکس http://www.faratab.com/news/8707/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%90%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Sat, 09 Jun 18 15:10:02 +0430 اولین تست جاده‌ای پورشه تِیکان + عکس
پورشه با تغییر نام خودروی الکتریکی خود(Mission E) به تِیکان / Taykan اعلام کرد 2020 آن را راهی بازار می‌کند.

]]>