فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 23:13:48 +0330fa تجهیز پایانه‌ها به سیستم باس واش http://www.faratab.com/news/8702/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B4 Sat, 09 Jun 18 14:20:02 +0430 تجهیز پایانه‌ها به سیستم باس واش
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت:تمام پایانه‌ها باید به سیستم باس واش مجهز شوند، اما تاکنون به دلیل هزینه‌ها و اینکه مطالبه نشده در تمام پایانه‌ها باس واش وجود ندارد.

]]>