فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 08:56:32 +0330fa هیچ عملیات اجرایی در باغ برره صورت نگرفته است http://www.faratab.com/news/8699/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Jun 18 13:20:01 +0430 هیچ عملیات اجرایی در باغ برره صورت نگرفته است
بنیاد مستضعفان در اطلاعیه ای اعلام کرد :"باغ برره" به هیچ سازمان یا موسسه‌ای واگذار نشده است.

]]>