فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 10:04:03 +0330fa راه حل پایدار مشکلات جوامع مشارکت زنان است http://www.faratab.com/news/8686/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-- Fri, 08 Jun 18 16:54:55 +0430 راه حل پایدار مشکلات جوامع مشارکت زنان است
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، با بیان اینکه «راه حل پایدار مشکلات جوامع، بدون مشارکت زنان محال است» گفت:نادیده گرفتن تجربیات و دیدگاه های زنان، جامعه را از راه حل های عمومی دور نگه داشته است؛ راه حل هایی که جامعه در بسیاری از زمینه ها نیاز

]]>