فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:41:51 +0330fa فقر، کمبود منابع و تنش‌های سیاسی و اقتصادی خطر تنش‌های روانی را بالا می‌برد http://www.faratab.com/news/8685/%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF-- Fri, 08 Jun 18 18:10:01 +0430 فقر، کمبود منابع و تنش‌های سیاسی و اقتصادی خطر تنش‌های روانی را بالا می‌برد
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه بهداشت و سلامت‌ روان سابقه‌ای در فرهنگ اجتماعی ما ندارد، افزود: ناپایداری اقتصادی، بی‌مهارت‌بودن و فراز و فرودهای اقتصادی باعث می‌شود مردم نتوانند نسبت به آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

]]>