فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 10:57:31 +0330fa بازنگری خطوط تاکسی‌ها در پایتخت کلید خورد http://www.faratab.com/news/8683/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-- Fri, 08 Jun 18 17:10:01 +0430 بازنگری خطوط تاکسی‌ها در پایتخت کلید خورد
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از انجام بررسی‌های نهایی درخصوص بازنگری خطوط تاکسی خبر داد.

]]>